NIEUWSBRIEF ZOMER 2023

Beste John Doe,

Graag informeren we u kort over volgende zaken: 

DEELNAME AUDIO AAN AUDITCOMITE 

Het auditcomité ondersteunt de gemeente-raad en het bestuur bij de uitvoering van hun verantwoordelijkheid voor goed bestuur, een goed intern beheer en een adequaat risicobeheer.

Het comité vergadert zo vaak als nodig en minimaal tweemaal per jaar. We verzoeken de leden steeds de agenda, verslagen en documentatie van alle vergaderingen over te maken.   

Audio neemt enkel deel aan de vergaderingen van het auditcomité wanneer de bespreking van een auditverslag op de agenda staat (de kost hiervoor is opgenomen in de offerte van de betreffende audit). Dit gebeurt idealiter kort na de oplevering van het verslag. De auditor of een andere vertegenwoordiger van Audio geeft toelichting bij de belangrijkste bevindingen van de audit en beantwoordt eventuele vragen.

Audio neemt geen deel aan de andere vergaderingen van het auditcomité tenzij Audio oordeelt dat haar aanwezigheid aangewezen is. Uiteraard kan op verzoek van de deelgenoot zelf een vertegenwoordiger van Audio wel deelnemen aan de andere vergaderingen. In dat geval rekent Audio de voorbereiding van en aanwezigheid op de vergadering aan.

JAARVERSLAG 2022

Audio presenteert in haar jaarverslag een overzicht van haar werkzaamheden van het afgelopen jaar.

Neem een kijkje in ons jaarverslag >>

GOEDE PRAKTIJKEN

In elke editie van de nieuwsbrief bespreken we een aantal goede praktijken die we vaststelden tijdens recente audits...

Vilvoorde: projectenwegwijzer voor de aanvraag van omgevingsvergunningen als leidraad voor de professionele aanvrager, administratie en het CBS

 • De projectenwegwijzer biedt een kader aan de professionele aanvragers om bij projecten alle informatie gestructureerd aan te brengen:
  • volledigheid van informatie: het zet de aanvrager aan om bij alle beoordelingsaspecten stil te staan en de nodige informatie te verstrekken.
  • openheid (naar aanvragers en intern) over welke aspecten administratie en bestuur meenemen bij de beoordeling van projecten.
  • sterke basis voor de ambtelijke en bestuurlijke werkgroepen ter bespreking.
 • De maandelijkse Ambtelijke Werkgroep Omgeving (AWO) verenigt de verschillende diensten van de afdeling stadsontwikkeling om de projecten te bespreken.
 • De Bestuurlijke Werkgroep Omgeving is een structureel overleg tussen betrokken medewerkers van de dienst omgeving, de burgemeester en betrokken schepenen (omgeving, mobiliteit, economie, duurzaamheid). Het overleg informeert over de stand van zaken en mogelijke knelpunten. Dit overleg ondersteunt de gedragenheid van de beslissingen voorgelegd aan het CBS.
 
Lees meer over de projectenwegwijzer »

Kwaliteitsvolle indicatoren inzake RIZIV financiering

In het kader van recent uitgevoerde audits over RIZIV financiering stellen we vast dat Audio deelgenoten samenwerken met externe partners voor rapportering van indicatoren. Deze rapportering biedt de directie een overzicht van kwaliteitsvolle indicatoren om het beleid (financieel) te sturen en laat toe tijdig in te spelen op personeelswijzigingen, minimale personeelsnormen te controleren of de bezettingsgraden te verifiëren voor een maximale financiering.  De rapporten bevatten onder meer:

 • een benchmark ten opzichte van andere organisaties over verschillende parameters (bezettingsgraad, zorggraad, gemiddelde tewerkstelling zorg, verpleging en reactivering per dertig bewoners, gemiddelde anciënniteit verpleging, zorgkundigen en reactivering),
 • een vergelijking met vorige referentieperiodes,
 • een prognose van basistegemoetkoming en subsidies in het kader van vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan,
 • optimalisatiemogelijkheden in o.a. algemene bezettingsgraad, zorgbehoefte, personeel boven de norm, anciënniteit en invulling van eindeloopbaanregeling.
 

KORTE BERICHTEN

 • Mevrouw Myriam Colle (strategisch coördinator Mechelen) vervangt de heer Laga in de stuurgroep Audio en treedt als niet-stemgerechtigd lid toe tot de raad van bestuur Audio.
 • De heer Dimitri Keereman heeft Audio einde april verlaten. We danken Dimitri voor zijn jarenlange inzet en wensen hem veel succes met zijn nieuwe uitdaging in lokaal bestuur Zottegem.
 • We verwelkomen Kruibeke en Oosterzele als nieuwe leden.
 

We wensen u allen alvast een deugddoende en prettige vakantie toe!

Heeft u vragen inzake bovenstaande punten of meer algemeen m.b.t. de dienstverlening van Audio kan u ons steeds contacteren: telefonisch op het nummer 02 211 55 85 of per mail (bart.depauw@audio-lokaal.be - procesbeheerder Audio of ingrid.pensaert@audio-lokaal.be  - directeur Audio). Informatie vindt u ook op onze website  www.audio-lokaal.be. 

Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel - 02 211 55 85 - info@audio-lokaal.be

Mail niet leesbaar? Klik hier  |  Uitschrijven Sent by Sendtex